Požadavky na obvodové pláště budov

Pro stavbu mohou být použity jen ty výrobky a konstrukce, které splňují následující požadavky :-mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana proti hluku, ochrana na úsporu energie a tepla

MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Návrh nosných konstrukcí na 2 mezní stavy: mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti

Konstrukční požadavky: zatížení statické (stálé a nahodilé), dynamické, termické

Aerodynamické požadavky: zatížení větrem

Hydrodynamické požadavky: zatížení deštěm

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

1. zaručit po určitou dobu únosnost a stabilitu/// 2. zajistit bezpečný únik osob

3. zamezit šíření požáru uvnitř objektu – pomocí dělení objektu na menší celky (požární úseky) ///4. zabránit přenesení požáru – z hořícího objektu na sousední objekt zajištěním dostatečných odstupů ///5. umožnit účinný protipožární zásah – všem zasahujícím hasičským jednotkám prostřednictvím zajištění požární vody

Třída reakce na oheň: A1, A2 nehořlavé materiály /// B nesnadno hořlavé materiály

C těžce hořlavé materiály ///D středně hořlavé materiály  ///E, F lehce hořlavé materiály

Materiály pro výrobu oken: Sklo a kovy -nehořlavé výrobky třídy A1

Dřevo a plasty -mohou patřit nejlépe do třídy B

Stupeň hořlavosti (starší hodnocení): A nehořlavé (např. beton, keramické výrobky a kovy)

B nesnadno hořlavé (např. desky a rohože z minerálních a skleněných vláken)

C hořlavé: C1 těžce hořlaví (např. retardovaný polystyren, tvrdé dřevo, tvrzený papír)

C2 středně hořlavé (např. měkké dřevo) /// C3 lehce hořlavé (např. PVC, polyethylen, korek)

Rozdělení konstrukcí: druhy DP1 – DP3

HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Denní osvětlení místnosti: Optimální denní osvětlení budov s trvalým pobytem lidí udává:

ČSN 73 0580: Denní osvětlení budov: Část 1: Základní požadavky ///Část 2: Denní osvětlení obytných budov //Část 3: Denní osvětlení škol //Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov //Denním osvětlením se mají vytvářet příznivé zrakové podmínky vidění (zraková pohoda), kterými lze zabránit vzniku předčasné i nadměrné únavy a předcházet možnostem úrazu.

Trvalý pobyt lidí: Pobyt lidí ve vnitřním prostoru nebo v jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne (za denního světla) déle než 4 hodiny a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně.

Denní osvětlení se navrhuje podle těchto kritérií: -úroveň denního osvětlení (D)

-rovnoměrnost denního osvětlení ///-rozložení světla a zábrana oslnění

Činitel denní osvětlenosti: (vyjadřuje úroveň denního osvětlení s ohledem na jeho neustálou proměnlivost) ///E - osvětlenost v kontrolním bodě (lx)

Eh - srovnávací osvětlenost venkovní vodorovné nezacloněné roviny (lx)

OCHRANA PROTI HLUKU

Chránění prostoru proti šíření hluku – materiály, které splňují vyšší nároky na útlum

(vysoká měrná hmotnost materiálů)

Definice neprůzvučnosti: Vlastnost konstrukce zvukově izolovat jednu místnost (tzv. chráněnou) proti zdroji zvuku ze sousední místnosti (tzv. vysílací neboli zdrojové) z hlediska zvuku přenášeného vzduchem se nazývá vzduchová neprůzvučnost.

Čím je hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyšší, tím lépe!

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw (dB): -měřeno v laboratoři na stěně s předepsanou velikostí konstrukce

Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost stěn R´w (dB) 3

Měřeno na konkrétní stavební konstrukci na stavbě. Z důvodu rozdílnosti podmínek pro měření (vliv bočních cest) na stavbě je stavební neprůzvučnost vždy horší než laboratorní. Pro stavební neprůzvučnost R´w platí vztah R´w = Rw – k (dB), kde k je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku. (Pro běžné konstrukce k = 2 – 3 dB, pro složené konstrukce se doporučuje určit individuálně se znalostí okolí a bočních cest).

Základním hodnotící normou je ČSN 73 0532, která má název:

AKUSTIKA – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách – Požadavky pro stavební neprůzvučnost stěn R´w (dB). ///Vážené jednočíselné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště nesmí být nižší než hodnoty uvedené v následující tabulce v závislosti na venkovním hluku, vyjádřeném ekvivalentní hladinou akustického tlaku A Laeq2m v denní a noční době. Přípustná je interpolace hodnot. Vyráběná okna se podle hodnoty vážené (laboratorní) neprůzvučnosti RW zařazují do tříd zvukove izolace oken (TZI)

zvukově izolační vlastností se u dvojskel dosahuje několika způsoby: -rozdílnou tloušťkou skleněných tabulí a rozšířenou dutinou mezi skly ///-nahrazením jedné nebo obou tabulí float skla vrstveným sklem

ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Skleníkový efekt je způsoben tzv. skleníkovými plyny Jsou to: oxid uhličitý, Methan, Oxid dusný ,Hydrogenové fluorovodíky ,Polyfluorovodíky ,Fluorid sírový

Srovnání pomocí ekvivalentu CO2 : Dle ČSN 73 0540 – prostup tepla obálkou budovy (pouze energie na vytápění) ///Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. – energetická náročnost budov (všechna energie do budovy dodaná) ///Celková roční dodaná energie [ ]

Pro vzájemné porovnání budov se stanovuje měrná roční spotřeba energie budovy [ ]

Výsledkem je PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY  (protokol + grafické znázornění) Hodnocení A, B, C – ANO ///D, E, F, G – NE

Názvosloví: Hodnocení A, B, C, D, E, F, G

Energetický štítek obálky budovy: Průkaz energetické náročnosti budovy:

A velmi úsporná mimořádně úsporná ///B úsporná úsporná ///C vyhovující vyhovující

D nevyhovující nevyhovující ///E nehospodárná nehospodárná ///F velmi nehospodárná velmi nehospodárná 4 ///G mimořádně nehospodárná mimořádně nehospodárná

Výplně otvorů - okna, střešní okna, balkónové dveře ///- dveře vnitřní, vnější

- vrata, brány ///- světlíky ///- výkladce

Jsou to konstrukce vyrobené mimo staveniště – výrobky

Technologicky jsou řazeny k dokončovacím pracím

OKNA V OBVODOVÉM PLÁŠTI

Popis okna: Dělení oken: A - Podle konstrukce: Jednoduchá, zdvojená, dvojitá///

 B – Podle materiálů: Dřevěná, plastová, kovová, kombinovaná/// C – Podle způsobu otvírání: Pevné, kyvné, otvíravé, otočné, sklápěcí, posuvné, vyjímatelné a kombinované

D – Podle počtu křídel: Jednokřídlá, dvoukřídlá, tříkřídlá, apod.

A: Jednoduchá, zdvojená, dvojtá B: C: D:

DŘEVĚNÁ OKNA:

Dřevo, dlouhá tradice Výhody: dobré tepelně izolační vlastnosti Ρ = 600 až 850 kg.m-3

λ = 0,41 až 0, 17 W.m-1.K-1 ///nevýhody: napadnutí biologickými škůdci, hořlavý materiál

ochrana proti vlhkosti, plísním 5

V současnosti – dřevěná okna tvořená vícevrstvými lepenými lamelami – EUROPROFIL

Vlhkost dřeva pro výrobu oken max 15% ///-Nejvhodnější dřeva pro euro profily – smrk, borovice, dub, modřín, meranti, mahagon, teak, oregonská pínie

-Základním kritériem je vlhkost – dle evropských norem 12 2 % ///-Vlhkost sousedních lamel rozdíl max 2% ///-Kvalita závisí na lepidle ///-Ochranné nátěry (základní, příp. mezinátěr, konečný, finální nátěr) ///-Impregnace proti škůdcům ///-dnes kvalitní okna ///-přiměřená infiltrace vzduchu ///-vodotěsnost ///-zlepšení akustických vlastností

Typy EUROHRANOLU: -vnější lamely jsou bez spojů, pro okna s lazurovacími laky

-všechny vrstvy jsou vyrobené z nastavovaných lamel, pro okna s krycími laky

-všechny vrstvy jsou vyrobené z nastavovaných lamel z méně kvalitního dřeva, pro okna s krycími laky ///-vnější vodorovné části mají být ve sklonu min 15: (optimálně 30:)

-strany pohledových částí okna zaobleny, r 2mm (přilnavost nátěru)

-vylepšení: krytí vodorovných částí vnější strany hliníkovými profily (kombinované okna)

-odvodňovací otvory chránit před účinky větru

Různé tloušťky profilů: -profil EURO 68 (78) ///-dřevěná eurookna IV78 ///-dřevěná eurookna IV92 ///-luxus IV84 …

OKNA PLASTOVÁ

-výroba od 60. Let minulého století v západní Evropě ///-tzv. bezúdržbová okna

-materiál: nejprve měkčené PVC (po vyprchání změkčovadel, ztráta pružnosti a následná degradace) ///-později PVC bez změkčovadel ///-výroba z termoplastů ///-plastový profil je dutý, dělen do dutin ///-vyztužení ocelovou výztuhou (zhoršuje TI vlastnosti)

-různá roztažnost oceli a plastu

Dělení plastových oken podle komor: Jednokomorové, Dvoukomorové historie, Tříkomorové, Vícekomorové (čtyř, pěti, šesti…) 6

Jednokomorová okna: -1 uzavřená dutina (komora) ///-do dutiny se vešel velký ocelový profil ///-špatné TI vlastnosti ///-U=2,4 až 2,0 W/m2.K

Dvoukomorová okna-2 uzavřené dutiny ///-komora z vnitřní strany byla vyztužena ocelovým profilem ///-U=1,9 až 1,6 W/m2.K

Třikomorová okna: -3 uzavřené dutiny (komory) ///-Prostřední komora vyztužena ocelovým profilem ///-U=1,7 až 1,5 W/m2.K

Vícekomorová okna: -více dutin (komor) ///-prostřední komora vyztužena ocelovým profilem ///Barva plastového profilu – standardní bílá ///Změna barvy – nakašírováním dekorativní fólie ///Poruchy plastového profilu – vlivem tepelné roztažnosti

Slunce: bílý plast 45-50:C ///Tmavý plast 80-85:C

Příklad okna pro pasivní domy: -čtyř komorový profil ///-komory vyplněny speciální tepelnou izolací ///-tl. Trojskla 44 mm ///-celkový součinitel prostupu tepla U = 0,74 W/m.K2

-hloubka okenního profilu 76 mm

Rehau Geneo: -profil bez ocelové výztuže ///-Uw = 0,73 -1 W/m2.K ///-TZI 5 (sklo 50 dB = Rw, P 47 dB) ///-konstrukční hloubka 86 mm

KOVOVÁ OKNA

1. Hliníková ///2. Ocelová Kovy mají vysokou teplotní roztažnost λ = 210 W/m.K ///Nutnost přerušení tepelného mostu! ///POLYAMID ///POLYURETAN

Hliníková okna: Nenáročnost údržby,Dlouhá životnost,Dobrá zpracovatelnost,Nízká hmotnost,Vysoká cena///Výroba protlačováním hliníkových profilů při teplotách 400 až 500C

Ocelová okna: V minulosti pouze tam, kde nebyly kladeny požadavky na tepelnou ochranu.

Vlastnosti: únosnost ,Nízká cena 7

Spáry oken Typy okenních spár:

Spára připojovací: -spára mezi okenním rámem a stavbou ///-prochází jí skladebná osa

-provádí se zde zpravidla kotvení okna do stavby ///-odolnost vůči dilatačním pohybům

Osazovací rám ,Rám okna ,Rám křídla ,Prosklení ,¨

Skladebná osa -spára mezi stavbou a osazovacím rámem -spára mezi osazovacím rámem a okenním rámem ///Základní požadavky: -nulová stékavost -nulová infiltrace -umožnění dilatačních pohybů -umožnění realizace kotvení -tepelná izolace¨

Zóny připojovací spáry: 1. vnější uzávěr spáry ///2. tepelně izolační výplň spáry

3. vnitřní uzávěr spáry

Funkce připojovací spáry: 1. zabránit pronikání deště a prachu, materiál vodotěsný a pružný

2. zamezit pronikání chladu a hluku do budovy a umožnit dilataci ///3. zabránit tvorbě plísní v okolí spár, zabránit vzniku drobných trhlin vlivem dilatace, materiál parotěsný a pružný

Materiály v připojovací spáře: 1. vnější uzávěr spáry – hydroizolace (speciální okenní fólie)

2. tepelně izolační výplň spáry – vyplněním polyuretanovou pěnou - vkládáním předem stlačených těsnících profilů -vycpání minerální izolací

3. vnitřní uzávěr spáry – vzduchotěsná fólie

Způsoby kotvení okna: Rozměr roztečí pro barevná a bílá okna:¨

Připojovací spára: HI páska, HI fólie, antirezonanční podložka, TI a ZI, vzduchotěsná a parobrzdící fólie  Plně vykonzolované okno na retifikačních kotvách-

Funkční spára: -spára mezi okenním rámem a koenním křídlem ///-v této spáře se odvíjí požadovaný způsob otevírání okna ///-dešťová zábrana – 1.stupeň zábrany, zamezuje přístupu srážkové vody ///-větrová zábrana – 2. Stupeň zábrany, zajišťuje limitovanou infiltraci, ale také způsobuje energetickou ztrátu ///Dle toho, kolik těsnících profilů umístíme do funkční spáry, můžeme hovořit o násobnosti větrové zábrany (jednonásobná, dvojnásobná, trojnásobná) 9

Dekompresní dutina: -nejvýznamnější část dešťové zábrany ///-funkce odvodňovací drážky

-šířka min. 20 mm ///-hloubka min. 15 mm ///-je vhodné, aby obíhala po celém obvodu křídla //-voda se shromažďuje dole a odtéká odvodňovacími otvory (počet otvorů: 3 ks.m-1)

-nadměrné množství vody řeší přerušovací drážky ///

ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉHO VYROVNÁVÁNÍ TLAKU

Mezi vnějším prostředím a dekompresní dutinou!!! ///2 způsoby: -otevřená spára mezi rámem a křídlem v šířce 2-3 mm po celém obvodu ///-propojení dekompresní dutiny větracími otvory v horní vodorovné spáře a odtokové otvory v dolní vodorovné spáře

Větrová zábrana: Profily z plastických materiálů -pryž -modifikovaný PVC -polyuretan

Pro správnou funkci: -těsnící profily po celém obvodu okenního křídla ///-přesah křídla na dorazu s rámem min 5mm//-těsnící profily ve střední a vnitřní části (vyšší životnost a teplota)

Zasklívací spára: Spára mezi okenním křídlem a zasklením ///Požadavky pro správnou funkci: -nulová zatékavost vody -nulová propustnost vzduchu -umožnění dilatačních pohybů

Kovová okna a okenní spáry Typy zasklívacích spár:

FERMEŽOVÝ VYSÝCHACÍ TMEL -jeden z nejstarších způsobů //-pro zasklení jednoduchého skla //mechanické kotvení pomocí kovových trojúhelníků -negativa: pracnost, stárnutí tmele

Kombinace ZASKLÍVACÍ LIŠTY a omezené množství tmelu:///-tmely trvale plastické, později trvale pružné 10 ///-zasklení jednoho skla

Typy zasklívacích spár: Zasklení pomocí PRYŽOVÝCH PROFILŮ -pro hromadnou výrobu dřevěných oken ///-zasklení jednoho skla

Typy zasklívacích spár pro zasklení dvojskel a trojskel: 4 způsoby: 1 do úplného tmelového lože ///2 do podložených pásků ///3 tlakové zasklení pomocí šroubů ///4 tlakové zasklení pomocí těsnících profilů

Uložení do tmelového lože -Na začátku výroby izolačních skel ///-značná pracnost

-veliká spotřeba tmelu

Uložení do podložných pásků ///velmi rozšířeno //-trvale pružné tmely na bázi silikokaučuků

TLAKOVÉ ULOŽENÍ do těsnících profilů pomocí šroubů -značná pracnost///-rohová nespojitost těsnících profilů ///Dotěsňované plochy se dotýkají pouze v dotykových přímkách (přerušení kapilárního sání)

TLAKOVÉ ULOŽENÍ do těsnících profilů pomocí klínového těsnícího profilu -nejrozšířenější typ zasklení izolačních dvojskel

SKLO -amorfní ///-anorganický materiál ///Tuhnutí skla není způsobeno krystalizací, ale nárůstem viskozity. Tento materiál nemá krystalovou mřížku

Materiálové složení je silikátové. :Složení skla: sklářský kmen +čeřiva + střepy ///-sklářský kmen = hlavní část křemičitý písek ///-čeřiva = odstraňují bublinky ve skle ///-skl. Střepy = urychlují tavení (max 30% střepů)

Výroba skla: -příprava vsázky: Sklářský kmen ++ čeřiva + střepy ///-tavení: Ve sklářských pecích při t 1400 - 1600:C ///-tvarování: Foukání, tažení, válcování, lití, float proces///-chlazení: Při teplotách t = 700 - 400:C

Moderní výroba: float proces -zvláštní typ tvarování, kdy proud skla vstupuje do komory s roztaveným cínem, na kterém se v důsledku povrchového napětí a gravitačních sil roztéká, získává hladkou povrchovou plochu rovnoměrné tloušťky a horní plocha se vyhlazuje působením teploty v ochranné atmosféře vlivem povrchového napětí. -tzv. plavené sklo 11

Vlastnosti skla: Hustota 2200 – 3600 kg/m3 ///Pevnost v tlaku 700 – 1200 MPa ///Pevnost v tahu 30 – 90 MPa ///Součinitel délkové roztažnosti 6 – 9 .10-6 K-1 ///Součinitel tepelné roztažnosti 0,6 – 0,9 W.m-1.K-1 ///Tvrdost dle Mohrovy stupnice 6 – 7 -vysoká propustnost světelného záření (sklo tl. 2 – 3 mm propustí cca 92 % světelného záření) -křehkost (souvisí s vysokým modulem pružnosti ve smyku G = 70 GPa a nízkou pevností v tahu)

Použití skla ve stavebnictví: -kompaktní sklo -ploché tažené sklo -ploché válcované sklo -tvarované sklo -pěnové sklo -skleněná vlákna -skleněné mikrodutinky -vzdušné sklo

Pěnové sklo: Výroba: -v Klášterci nad Ohří ///-ze speciálního aluminio-silikátového skla ///-sklo je rozemleto na velmi jemný prášek ///-prášek je smíchán s uhlíkovým prachem

-v tunelové peci při cca 1000:C dojde k opětovnému roztavení skleněného prášku a k současné oxidaci částic uhlíku na CO2. Tento plyn vytvoří drobné bublinky, které až dvacetinásobně zvětší původní objem roztaveného skla.

Ploché válcované sklo: -neprůhledné sklo ///-propustnost světelného záření 75 – 88 %

-2 formy: drátosklo (se zválcovanou drátěnou sítí) ///Opakni sklo (s jednou hladkou plochou a druhou rýhovanou pro lepší přilnavost, barvené)

Tvarové sklo: -tvarovky: duté, plné, korýtkové, tašky a trouby ///-nejrozšířenější typ – skleněné tvárnice ///-př. duté skleněné tvarovky – LUXFERY (nesměly být použity pro nosné konstrukce) ///-pro velkoplošné samonosné zasklívání – COPLIT (dnes profilit – podobných rozměrů ale lepších vlastností) ///-pochůzí sklobeno – tvárnice pro horizontální použití (tvárnice nejsou nosnými prvky)

Druhy zasklení: -jednoduché zasklení -vícenásobné zasklení: Standardní izolační skla (IS)

IS s nízkou emisivitou //IS reflexní a absorpční //IS s protisluneční ochranou //IS se zvukovou ochranou //IS bezpečnostní //IS protipožární //IS speciální

Jednoduché zasklení: -složeno z jedné skleněné tabule //-různé druhy skel (sklo lité, sklo tažené, sklo válcované, sklo absorpční, sklo reflexní, sklo ohýbané)

Standardní izolační dvojsklo: -z více skleněných tabulí //-dokonale uzavřený prostor mezi skly //-uzavření pomocí distančního rámečku (teplý – plast, nebo studený – kov) vyplněného absorpčním materiálem (regulace vlhkosti)

Řez zasklením: 12

IS s nízkou emisivitou: -pokovování vnitřního povrchu vnějšího skla (ze strany vzduchové vrstvy) //-mikrovrstva kovů odráží infračervené záření – zabraňuje nadměrnému úniku tepla z místnosti //-vrstvička oxidů kovů má vysokou propustnost světla, sluneční záření se mění při prostupu do interiéru v tepelné záření, tomu je zabráněno vracet se do exteriéru zpět (nízká emisivita) //-další zlepšení vlastností – užití místo vzduchové vrstvy jiné plyny (argon, krypton, xenon)

IS s protisluneční ochranou: -snížení tepelných zisků ze slunečního záření ///-nahrazení vnější tabule IS sklem reflexním nebo absorpčním ///-2 základní skupiny skleněných systémů s aplikací vnějšího skla ///-barveného v hmotě (absorpční) ///-čirého vnějšího skla (absorpční a reflexní)

IS s protisluneční a tepelnou ochranou: -kombinace ///-3 zákl. případy: 2 mikrovrstvy orientované do uzavřeného prostoru //S 1 selektivní vrstvou na vnitřním povrchu vnějšího skla ///V ojedinělých případech s 1 vrstvou na vnějším povrchu vnitřního skla

IS se zvukovou ochranou: -zvýšení zvukové neprůzvučnosti ///-v blízkosti frekventovaných silnic, železnic, letišť ///-vysoké hodnoty indexu zvukové neprůzvučnosti (37 – 49, max 54 dB) ///-hodnoty Rw závisí na: vzdálenosti mezi skly Tloušťce skel Uzavřeném prostoru

IS bezpečnostní -se zvýšenou ochranou proti mechanickému poškození ///-4 základní typy bezpečnostních skleněných systémů proti: Hozenému předmětu, Proražení skla otvoru 400 x 400 mm ostrým předmětem, Střelným zbraním, Účinku exploze z nálože výbušniny

IS se zvýšenou požární ochranou: -skleněný systém má být do jisté míry odolný účinkům požáru ///-2 základní druhy skleněných systémů: ///-vyplnění celého prostoru vícenásobného zasklení průhlednou gelovou hmotou ///-protipožární skla z lepených skleněných tabulí bezpečnostními vrstvami (ty se stykem s požárem napění – změna vlastností, pevnost a tepelná ochrana)

IS speciální: -tepelné zrcadlo : HEAT MIRROR ///-U = 0,74 W/m2.K ///-polyesterová fólie s 6ti až 12ti vrstvami oxidů kovů ///-jako prostřední vrstva mezi dvěma tabulemi skla

-vyvinuta pro „kosmický průmysl“

IS vakuová: -nahrazení vzduchu či interního plynu vakuem ///-vyvíjející se technologie

-velmi dobré vlastnosti, ale: ///Dokonalá vzduchotěsnost po celou dobu životnosti

Zatížení skleněných tabulí tlakem cca 10 tun na 1 m2

DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE OKEN:

Kování oken: Nejčastěji kovové (alter. Plastové) prvky okna, které zajišťují otevírání, zavírání a manipulaci s oknem. Jsou to: ///-okenní závěsy (přenášejí síly z okenního křídla do rámu) 13 ///-uzavírací kování (zástrčky, obrtlíky, jazýčky, klapky, závory, zámky, apod.) ///-ovládací prvky (kliky, páky, rukojetě) ///-prky pro stabilizaci polohy (svlače, rozpěry, nárazníky) ///-spojovací prvky (sponky) ///-výztužné prvky (úhelníky) ///-pojezdové a stabilizační kování u posuvných oken (kolejnice, klouby, kolečka)

Celoobvodové kování: (u moderních oken) ///-celoplošné uzavření okenního křídla (komprese těsnícího profilu) ///-spojení funkcí (např. otevření a vyklopení)

-zvýšení bezpečnosti ///Rozměry drážek pro celoobvodové kování jsou typizované, aby vyhověly řadě evropských výrobců:

Spoje vlysů oken -nutnost dosažení pevné rámové konstrukce okna i v rozích!

Spoje v rozích oken: -lepením ///-svařením ///-mechanicky ///Ověření kvality spojů pomocí zkoušek!

Lepené spoje: Jsou řešeny vzájemným spojením vlysů v rozích nebo spojením pomocí rohových prvků. ///Podle technologie vytvoření lepených spojů rozeznáváme:

-Lepené pomocí přídavné adhezní vrstvy (lepené lepidly): -při normální teplotě pod tlakem

-při zvýšené teplotě pod tlakem, -dotykem slepených ploch, -lepené bez použití přídavné adhezní vrstvy (lepené autoadhézí)

Svařované spoje: -nejčastěji spojováním kovových prvků, ale i možnost spojení pro termoplasty ,-nejrozšířenější je odporové svaření ,-často i sváření autogenem (plynem) kovy

-vysokofrekvenční sváření 14 ,-sváření horkým plynem ,-indukční sváření termoplasty

-vysokofrekvenční sváření Mechanické spoje: ,-nejčastěji svorníkové a šroubované spoje ,-spojení pomocí spojovacích prvků (spojníků (vložek)) ,///Rámové profily oken se spojují:

-na šikmo (zasunout rohovníky do profilů) ,-na tupo (T spojníky, kolíkování nebo lepení)

PARAPETY

Venkovní -klasické parapetní oplechování -z lícových cihel -z umělého nebo přírodního kamene -keramické parapetní tvarovky -plastové parapety

Vnitřní

-z umělého nebo přírodního kamene -plastové -dřevotřískové -hliníkové

Kamenné parapety: Vnější: žuly, pískovce Vnitřní: žuly, mramory, pískovce, vápence

DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE OKEN:

Konstrukce, které zajišťují: -ochranu před nadměrným přehříváním interiéru -ochranu z hlediska bezpečnosti -větrání interiéru

OCHRANA PŘED PŘEHŘÍVÁNÍM:

-konstrukce předsazeny před fasádu -okenice -vnější rolety a markýzy -žaluzie -závěsy

-skla se speciální reflexní úpravou

Konstrukce předsazené před fasádu: 1.Pevné předsazení slunolamy: -Vertikální -Horizontální ///2.polohovatelné slunolamy

Stínící předsazené konstrukce: Okenice: -optická ochrana -zabezpečení proti vloupání -přídavná tepelná ochrana -přídavná zvuková ochrana -otvíravé -posuvné (pojezdové)

-dřevo -PVC profily -hliníkové slitiny

Venkovní rolety: 15 -optická ochrana -zabezpečení proti vloupání -přídavná tepelná ochrana

-přídavná zvuková ochrana

Lamelové navíjecí rolety: -hliníkové protlačované -plastové PVC profily -dřevěné (dub, buk)

Teplota v roletové skřínce je blízká teplotě vnějšího Prostředí. Roletové části vyrobeny z nekorodujících částí, nebezpečí kondenzace.

Žaluzie (vnější): -z tenkého plechu z hliníkových slitin -spojení lamel pomocí textilních „žebříčků“ z polyesterových vláken -proti účinku větru je nutné venkovní žaluzie zajistit bočním vedením

Skla s reflexní úpravou: -reflexní sklo s pyrolyticky nanesenou vrstvou kovových prvků pří cca 600°C -reflexe (odraz slunečního záření) od 8% do 34%

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ:

-brání násilnému vniknutí (mříže, rolety, okenice, neprůstřelná skla, bezpečnostní skla)

-rozbití oken z provozních důvodů (např. v tělocvičnách ve formě mříží, sítí – ochrana v interiéru) -brání vniknutí hmyzu (kovové nebo silonové sítě)

VĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ:

Velmi kvalitní a těsná okna nezabezpečují dostatečnou výměnu vzduchu v místnosti

Možnosti větrání okny: -větracími křídly -větracími klapkami -větracími štěrbinami

-ventilátorem

STŘEŠNÍ OKNA, DVEŘE

-osazení do střechy -obydlenost podkroví -nejvýhodnější z hlediska osvětlení -účinnost přímého jasu vzroste o 40 % v porovnáním s vertikálním osazením -v obytné místnosti postačí když je plocha okna 10% z plocha místnosti -nižší investiční náklady -vysoká náročnost na klimatické zatížení -kvalitní materiály a dokonalá konstrukce -střešní okna mohou být -kyvná -výklopná -kyvná a výklopná -materiál nejčastěji dřevo (severská borovice) v kombinaci s hliníkovým oplechováním z vnější strany -v místnostech se zvýšenou vlhkostí jsou vhodná okna v kombinaci s plastovým oplechováním -spolehlivost utěsnění okna spočívá v dokonalém oplechování lemování 16 -sklon střechy do 60: -pro šířku okna je rozhodující vzdálenost mezi krokvemi -pro širší nebo užší okna nutnost výměny -vzdálenost krytiny pro možnost odtoku vody -podstřešní fólii vytáhnout na rám okna -u dvouplášťové střechy osadit nad okno drenážní žlab pro odvod skondenzované vlhkosti -důkladně tepelně zaizolovat -parotěsnou zábranu utěsnit do rámu okna

Doplnění: Dřevěná komorová okna -lepší tepelně technické vlastnosti rámu okna (křídla)

DVEŘE

Terminologie: -výplň otvoru -komunikační prvek -oddělení prostoru

Dělení dveří: -Dle místa osazení (vnější a vnitřní) -Dle způsobu otevírání -Dle polohy závěsů (pravé, levé) -Dle počtu křídel (jednokřídlové, dvoukřídlové) -Dle způsobu otevírání (ruční, mechanické, automatické) -Dle materiálu (dřevěné, kovové, plastové, celoskleněné, kombinované) -Dle konstrukce dveřního křídla (rámová, desková) Dveře bezpečnostní: Posuvné dveře:

ZÁRUBNĚ:

3 části: stojka ,Spojka ,Nadpraží ,Kotvení závěsů dveřního křídla, těsnění výplně otvorů

Dělení (dle materiálů): ,Ocelové ,Dřevěné ,Ze slitin hliníku ,Plastové ,Z kompozitu

Ocelové zárubně (s těsněním, bez těsnění) ,Ocelové zárubně pro sádrokartónové příčky: 17

Tesařská zárubeň: ,Obložková zárubeň:

DVEŘNÍ KŘÍDLA

-mobilní část dveří ,Dělení: -rámové křídla s různou výplní a opláštěním -deskové tvořené tuhou deskou Rámová: 18 Deskové

DVEŘE A VRATA Tepelná technika: 19 Konstrukce dveřního křídla:

Typologické zásady:

VRATA

-Výplň otvoru spojující prostory, mezi nimiž se uvažuje pohyb aut, resp. pohyb osob (vrata s dveřmi) Dělení: -dle materiálu (dřevěné, kovové, plastové) -dle počtu křídel -dle způsobu otevírání (ruční, automatické) ///Požadavky kladené na brány: -Závisí na funkci brány (vrat)

-architektonické a estetické požadavky -typologické požadavky -požadavky na mechanické vlastnosti -tepelně technické požadavky -akustické požadavky

Dřevěné vrata: -dřevěné z masivu, dřevěné lamelové, dřevěné vyztužené ocelovými profily

Kovové: -ocelové z válcovaných profilů, z tenkostěnných profilů, z plechu, ze slitin hliníku, nebo jiných kovů, kombinované

Plastové: -z plastů vyztužených ocelovými profily 20

Dělení vrat dle způsobu otevírání: -otevírání podle svislé boční osy -kyvné -posuvné -výsuvné -výklopné -shrnovací -skládací -teleskopické

Způsoby otevírání vrat: Dělení vrat (brán) podle umístění: -osazené v obvodovém plášti -osazené ve vnitřních stěnách -osazené ve vnějších prostorech

Na tom závisí: -konstrukce, skladba, povrchová úprava, volba materiálu, způsob otevírání

Minimální průjezdové otvory:

Ocelová vrata -otvíravé kolem svislé osy, posuvné, vyklápěcí, výsuvné, nebo skládací

-z válcovaných profilů, z tenkostěnných profilů, z plechu -křídlo se řeší jako rámové, vyztužené proti svěšení

Sekční výsuvné vrata: -křídlo se skládá z několika sekcí (lamel) se šířkou 400 – 700 mm

-sekce jsou vzájemně spojené otočným nebo průběžným otočným spojem

Sekční vrata: -vrata jsou univerzální cca pro 99% garážových otvorů -není potřeba žádné nadpraží -vrata jsou vhodná do novostavby, i pro dodatečnou montáž za dosluhující vrata

-vrata se otevírají pod strop a nezabírají před garáží žádný prostor -vynikající tepelně-izolační vlastnosti, dokonalé utěsnění po celém obvodu vrat i mezi sekcemi -dlouhá životnost – komponenty pro výrobu vrat jsou určeny pro vysoké provozní zatížení -vysoká provozní spolehlivost

Rolovací lamelová vrata: -tvořené z lamel hliníkových plechů -zateplená (2 vrstvy s tepelnou izolací PPS, PUR) -nezateplená (1 vrstva lamel)

ZATEPLOVÁNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

Proč zateplovat?: -snížení nákladů na vytápění -odstranění hygienických nedostatků (plísně) 21 -zvýšení tepelné pohody -změna barevnosti fasády… -zamezení koroze odhalené výztuže panelů -zvýšení životnosti budovy

Legislativa: Norma ČSN 73 2901 (duben 2005): Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) ///ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems

Zákon č. 22/1997 Sb. ///Výrobce musí dodat prohlášení o shodě, na základě certifikace zateplení je SYSTÉM

Dělení zateplení: -dle umístění zateplovacího systému vzhledem k chladnější straně konstrukce: Vnitřní zateplení ,Vnější zateplení ///-dle umístění zateplovacího systému vzhledem k chladnější straně konstrukce: Kontaktní zateplovací systém ,Odvětrávaný zateplovací systém ,Omítkový systém ,Vnitřní X vnější zateplení 1. průběh teplot v konstrukci 2. dilatace vlivem teploty 3. tepelné mosty 4. kondenzace vodní páry 5. tepelná akumulace 6. postup provádění 7. finanční náklady

Průběh teplot v konstrukci:

Dilatace vlivem teploty: Letní teploty: vzduch 30°C (fasáda 70°C) Zimní teploty: vzduch -15°C

Při vnitřním zateplení jsou teploty konstrukce k zimním období nižší, v letním období vyšší. V případě vnějšího zateplení jsou teploty konstrukce v zimním období vyšší, v letním období nižší. -tepelná izolace tepelně izoluje konstrukci

Tepelné mosty: Místa v konstrukci, které mají mnohem horší tepelné vlastnosti, než ostatní části konstrukce.

Kondenzace vodní páry: -chladnější konstrukce mají posunutou zónu kondenzace, pro vnitřní zateplení doplněna tepelná izolace parozábranou. 22

Tepelná akumulace: -vyšší akumulace u těžkých konstrukcí

Postup při provádění: -při vnitřním zateplení možnost provádění za omezeného provozu budovy.

Finanční náklady: -příznivé účinky ETICS: 1. zvýšení tepelné ochrany budovy (snížení spotřeby energie na vytápění) 2. vytvoření tepelné pohody v interiéru 3. snížení pravděpodobnosti možnosti vzniku plísní 4. snížení teplotní dilatace konstrukcí 5. zamezení degradace stavebních materiálů 6. změna vzhledu při dodatečném zateplení

První zateplení ETICS stávajícího objektu: v roce 1957 v Berlíně

Zateplování obvodového pláště: U novostaveb ///U změn stávajících staveb

Vrstvy ETICS: -výrobce dodává úplný systém, který obsahuje minimálně:

1. lepící hmotu a mechanické kotvící prvky 2. tepelnou izolaci 3. výztužnou vrstvu s vyztužením 4. povrchovou úpravu (omítka, omítka s nátěrem, obklad)

Polystyren: -Výroba ze styrenu (vinylbenzen) ///-vzniklý polymer je KŘEHKY, TVRDY – kopolymerace Ve stavebnictví: lehčený polystyren, a to expanzní nebo extruzní technologií

EXPANDOVANÝ EPS Lambda – 0,04 W/m2.K ///-snadné dělení desek, snadné vyřezávání složitých tvarů, objemová hmotnost 5 až 100 kg/m ///-nevýhody: velké objemové změny, poměrně vysoká nasákavost (5% objemu, 300% hmotnosti)

Šedý polystyren Lambda = 0,031 W/m2.K

EXTRUDOVANÝ XPS -nemá otevřenou pórovitou strukturu, je mechanicky odolnější, je dražší, má nepatrnou nasákavost, vyšší pevnost

Minerální vlákna: Lambda = 0,04 W/m2.K ///-anorganická vlákna vzniklá rozvlákněním roztavených hornin ///-výrobky z MW jsou měkké, svinovatelné pásy ///-TI zajišťuje rozvláknění kamenné vlny: vzduch má izolační funkci ///-výrazně nižší teplotní roztažnost, okraje desek z MW jsou poddajné, je požárně bezpečnější ///-u zateplovacích systémů se EPS může používat pouze do požární výšky 22,5 m ///-max tloušťka výrobku 200 mm

Climatizer plus: Foukaná izolace ///-na bázi celulózových vláken (noviny)

Ostatní tepelné izolace: Azbest – nesmí se používat, je karcinogenní ,Korek ,Sláma

Mechanické kotvící prvky: 23 Tepelně izolační omítky: TI omítky nedosáhnou stejných vlastností jako vnější zateplovací systém (baumit thermo extra – Lambda = 0,09 W/m.K)

Původní OP U=1,07 W/m2.k ///+4 mm TI omítky U=1,03 ///+5 mm TI omítky U=1,02

+10mm TI omítky U=0,97

Lu..po. therm -fóliový izolační materiál s odrazem tepla

Icynene -stříkaná izolační pěna, na vodní bázi, expanduje po nástřiku až na 1:100 objemu, vzduchotěsná..

NÍZKOENERGETICKÁ A PASIVNÍ VÝSTAVBA

Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. Energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a)…

-lokalita – klimatická oblast -tvar budovy -zónování -realizovat vysoký izolační standard -využití slunečního záření -stavět vzduchotěsně -při krytí zbytkové potřeby tepla myslet nejprve na sluneční energii, dřevo a ekologické teplo -volit nízké teploty pro akumulaci a rozdělování tepla -užívat energeticky úsporné spotřebiče

TERMOGRAFIE

-je zobrazovací technika využívající k vytvoření obrazu (termogramu) změny fyzikálních nebo chemických vlastností tepelně citlivých látek.

Zjišťování: -rozložení teplot na povrchu konstrukcí -vlhkost konstrukcí -místa infiltrace -polohy tepelných mostů

Historie: -infračervená část elektromagnetického spektra (infračervené záření) – druh tepelného záření -objevil sir William Herschel (1738 – 1822) -objev náhodný při hledání nového optického materiálu ///Elektromagnetické spektrum je rozděleno podle vlnových délek do několika skupin, kterým se říká vlnová pásma. Termografie využívá vlnové pásmo infračerveného (IČ) záření. 24 ///Hranice začátku pásma krátkovlnného IČ záření je tam, kde končí viditelné. Hranice konce pásma dlouhovlnného IČ záření je tam kde začíná pásmo mikrovlnných délek, tj. v pásmu několika milimetrů vlnové délky. Vlnové pásmo IČ záření je ještě často děleno do dalších menších pásem, které mají rovněž stanovené hranice.

Infračervená kamera měří a zobrazuje objektem vyzařované infračervené záření. Skutečnost, že záření přímo závisí na povrchové teplotě objektu, umožňuje kameře tuto teplotu vypočítat a zobrazit.

Radiace měřená kamerou nezávisí pouze na teplotě objektu, ale také na emisivitě. Záření také vzniká v okolním prostředí a odráží se od objektu. Záření objektu a odražené záření jsou rovněž ovlivněny pohlcováním při průchodu atmosférou.

K přesnému měření teploty je proto nutné kompenzovat účinky různých zdrojů radiace. Kompenzaci kamera provádí automaticky za provozu.

Do kamery je však nutné zadat následující parametry objektu:

-emisivita objektu -odražená teplota -vzdálenost mezi objektem a kamerou -relativní vlhkost

Emisivita -poměr množství záření emitovaného objektem a záření dokonalého černého tělesa V rozsahu 0,1 do 0,95

-silně vyleštěný povrch (zrcadlo) má emisivitu nižší než 0,1 ///-olejové barvy mají ve viditelném spektru emisivitu, nezávisle na jejich barvě, větší než 0,9 ///-lidská pokožka má emisivitu blízkou 1 ///-emisivita většiny stavebních materiálů je mezi 0,85 až 0,95. Pro začátek je doporučeno nastavit emisivitu na 0,9

Zjišťování závad konstrukcí -Doporučuje se, aby vnitřní rozdíl teplot (mezi vnitřní a vnější teplotou) byl 10 - 15°C ///-závady na objektech odpovídající poškozením vlhkostí a poškozením vodou mohou být zobrazeny pouze tehdy, když je zahřát povrch, např. sluncem

IČ termografie nemůže nalézt přítomnost plísní, ale může najít místa s teplotou bod hranicí rosného bodu kde dochází ke kondenzaci ///Plísně se velmi dobře uchytí na vlhkých podkladech se zbytky organických látek při teplotách 4 až 38°C. Chráněné prostředí s vlhkostí nad 80% může být vhodným prostředím pro jejich růst.

Zjišťování vlhkosti Vznik vlhkostí ve stavebních konstrukcích může mít několik příčin:

-průsaky z vnějšku – velká voda (záplavy), netěsnoti (požárních) hydrantů, apod.

-průsaky z vnitřku – netěsnoti vodních a odpadních vedení

-kondenzaci – vysokou vlhkost vzduchu, která se sráží v podobě vody na studených površích

-vlhkost stavebních konstrukcí – vlhkost ve stavebních materiálech a prvcích, která vznikla před montáží

-zbylou vlhkost po hašení požáru -Nedestruktivní diagnostická metoda

-prováděná pomocí IČ kamery má oproti jiným metodám řadu předností, ale také několik nedostatků: 25

OBVODOVÉ PLÁŠTĚ BUDOV

Vznik obvodového pláště: Funkce svislého OP: -spolehlivé přenesení zatížení -ochrana proti povětrnostním podmínkám -Bezpečnost a ochrana -ochrana tepla a úspora energie -ochrana proti hluku -požární bezpečnost -zajištění osvětlenosti (velikost otvorů)

Druhy OP dle skladby: -jednovrstvé (kompaktní) -vícevrstvé (sendvičové) Kontaktní, Odvětrávané ,Transparentní

Ze statického hlediska: -nosné -samonosné -nenosné

Materiály dnešních svislých OP: -na bázi dřeva -na bázi silikátů -na bázi kovů

Pokud technické požadavky rozlišují jednoduchým způsobem tepelnou setrvačnost konstrukcí, pak se za“ lehké konstrukce“, tj. konstrukce s nízkou tepelnou setrvačností považují takové konstrukce, které mají plošnou hmotnost vrstev (od vnitřního líce k rozhodující tepelně izolační vrstvě včetně) nižší než 100 kg/m2. Ostatní konstrukce jsou považovány za „těžké“, tj. za konstrukce s vysokou tepelnou setrvačností.

OP na bázi dřeva

Dřevo -historicky starý stavební materiál

-lehce dostupný -velmi dobré pevnostní vlastnosti (pevnost, pružnost, trvanlivost, vzhled) -přírodní materiál -biologicky napadnutelný -hořlavý -obnovitelný

Dělení dřevěných domů

-srubové -hrázděné -sloupkové -buňkové -panelové -skeletové

Dřevo ve stavebnictví: Postup práce na tesařském díle:

-technická příprava dřevěné konstrukce ///-přípravné zpracování dřeva (krácení, rozměření, odkůrování, vysoušení, výběr řeziva) ///-příprava dřevěných prvků pro tesařské spojování (přeplátování, nastavování, kampování, čepování) ///-ochrana tesařských konstrukcí

-montáž tesařských konstrukcí na stavbě

Základním požadavkem je, aby výběrem neprošlo řezivo:

-napadené hnilobou ///-dřevokazným hmyzem ///-se zbytky kůry ///-s výrazně rozdílnou strukturou (řídký masiv) ///-s přemírou suků ///-s nerovností vzrůstu (rovnost kulatiny ve vztahu k požadovanému profilu trámu) 26 ///A2 – obětovaná izolace (před parozábranou)

Vlhkost: -zajistit odpovídající vlhkost materiálu v sušičkách nebo na skládce

-hrany dřeva jsou proloženy podkladky z lišt nad sebou ve vzdálenosti okolo 1,5m. Mezery mezi trámy v každé vrstvě umožní proudění vzduchu.

-důležité je umístit hranu řeziva do stínu a chránit jí před deštěm provizorním přikrytím

-před uložením je vhodné provést základní ochranu kombinovaným prostředkem proti dřevokaznému hmyzu a plísním

-doba vysoušení lze přibližně stanovit podle velikosti trámu a podle zkušeností. Průměrně lze uvažovat s tím, že trám bude vysušen do hloubky řezu 10mm za 14 měsíců

-vlhkost dřeva ale dále zůstává závislá na teplotě a vlhkosti prostředí

Uvedený tradiční postup je pracný a zdlouhavý, proto je výhodné použít lepených nosníků, které se vyrábějí jako nekonečné prvky z vysušených lamel, nebo v kombinaci s dřevotřískovými deskami. Tyto nosníky jsou dokonale vysušeny, očištěny od zárodků plísní a hmyzu. Slepením dřevěných lamel se na minimum omezila jejich tvarová paměť

Spoje: -tesařské -hřebíkové -šroubové -lepené -kombinované 27

OP na bázi silikátů: -pláště z kusových staviv -pláště sendvičové -pláště velkorozměrové

Pláště z kusových staviv:

-zděné konstrukce (skládání prvků kusových staviv kladených na sucho nebo spojovaných maltou) ///-vlastnosti výsledné (zdivo + spojovací materiál, vazba zdiva)

-keramické tvarovky (výrobky lehčené v samotném střepu a dutinami) ///-tvárnice z lehkých betonů (pórovité – pórobetony, s pórovitým kamenivem, mezerovité)

-sendvičové tvarovky

-kombinované